Interne leerlingbegeleiding

Tijdens je schoolcarrière kan je soms moeilijke momenten tegenkomen. De begeleiding wil er zijn voor hen die er nood aan hebben. Het kan gaan over studieproblemen, socio-emotionele zorgen of hulp bij het kiezen van een passende studierichting of studietraject.

Elke leerling groeit door de jaren op zijn eigen ritme in zijn studiemethode. Wat iedereen hierin nodig heeft is dus heel verschillend! De motivatie om daarin te groeien is een belangrijke sleutel om daarin te lukken.

Leren ‘leren’ begint in de klas bij de vakleerkracht. Dat is het eerste aanspreekpunt bij studiemoeilijkheden. Indien nodig neemt die initiatieven zoals bijkomende uitleg, remediërende opdrachten, opvolgen van de studie-inzet, planning …

Leerlingen met specifieke of structurele studieproblemen worden door de klassenraad uitgenodigd om hun studie-aanpak samen met de studiebegeleiders grondiger te bekijken. Zij komen samen op dinsdag tijdens het 8e lesuur. Samen met de leerling kijken we op welke manier we het best kunnen helpen. In overleg met de klassenraad, de leerling en de ouders stippelen we daarna een begeleidingstraject van workshops en gesprekken uit.

Op regelmatige tijdstippen organiseren we daarnaast ‘studietips’: sessies rond verschillende thema’s als notities nemen, planning maken …
Leerlingen van de derde graad kunnen ook met concrete vragen over wiskunde, chemie en fysica terecht in de monitoraten.

Leerlingen die het moeilijk hebben met stressmanagement, prestatiedruk of weerbaarheid zijn welkom in onze SPW-begeleiding. Dat is een traject van zes tot acht weken waarin we leerlingen proberen te helpen om weerbaar te worden tegen de druk die het leven op school met zich meebrengt.

Het is om allerlei redenen mogelijk dat iemand het emotioneel moeilijk heeft tijdens de schoolloopbaan: pesten, conflictsituaties, thuissituatie … Op dit terrein is de klastitularis uiterst belangrijk. Hij of zij is het aanspreekpunt in de klas, maakt de klasafspraken, begeleidt de klasdagen, excursies … De titularis zorgt er kortom samen met de leerlingen voor dat er een positief klasklimaat heerst. Elke leerling kan zich ook richten tot vakleraren, de graadopvoeders of de leerlingbegeleider. Zij bieden een luisterend oor en zoeken graag samen naar een oplossing.

Cognitief sterke leerlingen met nood aan extra uitdaging kunnen op onze school een beroep doen op diverse trajecten met extra uitdaging. We hebben hierin een sterke traditie opgebouwd. Zo kunnen de leerlingen wekelijks gedurende twee uren de les verlaten. Zij nemen deel aan het Draaideurproject, volgen een extra vak of onderzoeken zelfstandig een onderwerp in het openleercentrum. De bedoeling is om de schoolmotivatie te verhogen door individueel en gezamenlijk aan projecten te werken. Minstens even belangrijk is dat we deze leerlingen doorheen het schooljaar hulp bieden bij het leren leren en het plannen van hun schoolwerk. De leertrajectbegeleider Lynn van der Veken speelt hierin een coördinerende rol, samen met de begeleiders van het draaideurproject.

Voor leerlingen met specifieke leerzorgen werken we met begeleidingsplannen.
Leerzorgen omvatten dyslexie, dyscalculie, AD(H)D … maar even goed een taalachterstand of nood aan uitdaging.
Een begeleidingsplan omvat specifieke ondersteunende maatregelen zoals extra tijd bij proefwerken, gebruik maken van een formularium, flexibel omgaan met spellingsfouten … Het begeleidingsplan wordt opgemaakt in overleg met leerling, ouders en klassenraad.
Iedere leerling krijgt een opvolgleerkracht die ervoor zorgt dat het begeleidingsplan jaarlijks wordt geëvalueerd en aangepast aan eventueel veranderende noden. We werken liefst op basis van een gemotiveerd attest wanneer dat er is – omdat daarin vaak aanwijzingen voor de begeleiding op school zijn opgenomen – maar dat is geen vereiste.

Het je vragen over leerzorgen of over de opmaak van een begeleidingsplan dan kan je terecht bij leerlingbegeleider Els Beelen.

Om diverse redenen kunnen leerlingen beroep doen op flexibele trajecten.
Het gebeurt dat leerlingen met een structurele achterstand instromen. Ze hebben les gevolgd in andere regio’s, ze komen uit een Okan-klas of soms laat de gezondheid van een leerling het niet toe om een voltijds schooljaar aan te vatten. Soms zijn er leerlingen die op hun honger zitten en nood hebben aan meer uitdagende trajecten.
Samen met de klassenraad en de ouders zoeken we naar begeleidende maatregelen om aan deze diverse noden tegemoet te komen.

Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen leerlingen op school blijven studeren tijdens het achtste lesuur. Inschrijven voor de avondstudie kan bij de graadopvoeder, maar ook zonder inschrijving kan je er terecht om alleen of met klasgenoten te studeren.

Hans Luyten

De directeur leerlingbegeleiding coördineert de zorg en de begeleiding voor onze leerlingen.

Els Beelen

De leerlingbegeleider is het dagelijkse aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Els draagt zorg voor de socio-emotionele begeleiding en de opmaak van individuele begeleidingsplannen voor leerlingen met dyslexie, ASS, dyscalculie, …

Lynn Van der Veken

Onze leertrajectbegeleider volgt individuele leertrajecten op. Bij Lynn kan je ook terecht met vragen over extra uitdagende trajecten, examencommissie, e.a.

Saar Cornelis

Saar Cornelis is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders met een andere thuistaal. Ze draagt ook zorg voor de buddy-werking.

Begeleiding in samenwerking met partners

BUDDY

Het Buddy-project is een initiatief van de stad Leuven waarbij jongeren hulp krijgen van een naschoolse studiebegeleider. Het project wil gelijke onderwijskansen bevorderen.
Buddy’s zijn vrijwilligers en leraren in opleiding die studiebegeleiding geven aan jongeren. Zij leggen de nadruk op inhoudelijke begeleiding en op het inspireren en motiveren van de leerlingen. Een buddy komt één of twee keer per week langs op school voor een sessie na de schooluren.
Leerlingen worden hiertoe uitgenodigd in overleg tussen de school, de leerling en de ouders.

CLB

Heb je vragen over leren, studiekeuze, gezondheid, gevoelens, gedrag of relaties? CLB-medewerkers helpen leerlingen, ouders en leerkrachten.
Zij zorgen ook voor medische onderzoeken en vaccinaties.

Onze school werkt voor de leerlingenbegeleiding samen met VCLB Leuven, K. Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven.
Onze CLB-medewerker voor de eerste graad is Griet Dereymaker.
Je kan haar bereiken via griet.dereymaker@vclbleuven.be.
Onze CLB-medewerker voor de tweede en derde graad is Anke Troch.
Je kan haar bereiken via anke.troch@vclbleuven.be. 

LEERSTEUNCENTRUM

Leerlingen met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag kunnen voor ondersteuning terecht bij het leersteuncentrum.
De school bepaalt, samen met het CLB en ouders, de ondersteuningsnoden. De scholen leggen al hun vragen tot ondersteuning voor aan het leersteuncentrum. Het leersteuncentrum komt aan beeldvorming doen en zij bepalen na een gesprek met het schoolteam en CLB de aard, duur en intensiteit van de ondersteuning. Op deze manier wordt het schoolteam aangesterkt om met de zorgnoden verder aan de slag te gaan. Voor vragen hierover kan u terecht bij Hans Luyten.

Begeleiding in samenwerking met partners

Het Buddy-project is een initiatief van de stad Leuven waarbij jongeren hulp krijgen van een naschoolse studiebegeleider. Het project wil gelijke onderwijskansen bevorderen.
Buddy’s zijn vrijwilligers en leraren in opleiding die studiebegeleiding geven aan jongeren. Zij leggen de nadruk op inhoudelijke begeleiding en op het inspireren en motiveren van de leerlingen. Een buddy komt één of twee keer per week langs op school voor een sessie na de schooluren.
Leerlingen worden hiertoe uitgenodigd in overleg tussen de school, de leerling en de ouders.

Heb je vragen over leren, studiekeuze, gezondheid, gevoelens, gedrag of relaties? CLB-medewerkers helpen leerlingen, ouders en leerkrachten.
Zij zorgen ook voor medische onderzoeken en vaccinaties.

Onze school werkt voor de leerlingenbegeleiding samen met VCLB Leuven, K. Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven.
Onze CLB-medewerker voor de eerste graad is Griet Dereymaker.
Je kan haar bereiken via griet.dereymaker@vclbleuven.be.
Onze CLB-medewerker voor de tweede en derde graad is Anke Troch.
Je kan haar bereiken via anke.troch@vclbleuven.be. 

Leerlingen met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag kunnen voor ondersteuning terecht bij het leersteuncentrum.
De school bepaalt, samen met het CLB en ouders, de ondersteuningsnoden. De scholen leggen al hun vragen tot ondersteuning voor aan het leersteuncentrum. Het leersteuncentrum komt aan beeldvorming doen en zij bepalen na een gesprek met het schoolteam en CLB de aard, duur en intensiteit van de ondersteuning. Op deze manier wordt het schoolteam aangesterkt om met de zorgnoden verder aan de slag te gaan. Voor vragen hierover kan u terecht bij Hans Luyten.