Ontdek meer over onze blik op het onderwijs

In het Sint-Pieterscollege werken we met hoofd, hart en ziel aan de toekomst:

hoofd, op basis van de vakken en de lesinhouden,
hart, vanuit een engagement en overtuiging voor de toekomst en
ziel, want bij alles wat we doen, willen we onze jeugd meekrijgen in het verhaal.

We vertellen je hieronder graag over onze visie in verschillende kernwaarden.

In het Sint-Pieterscollege bieden we kwaliteitsvol onderwijs en een brede vorming. Daarbij begeleiden we onze leerlingen naar steeds meer zelfstandigheid. We hechten veel belang aan een warme, openhartige en respectvolle sfeer, met ruimte voor eigen inbreng.

Op onze school streven we een uitmuntende voorbereiding op het hoger onderwijs na. We willen onze leerlingen uitdagen, prikkelen, boeien en stimuleren. Naast het intellectuele spreken we ook het sociale, culturele en sportieve in hen aan. We organiseren daarom ook een gevarieerd aanbod van lesvervangende en naschoolse activiteiten.

Bij de begeleiding van de schoolloopbaan hebben we veel aandacht voor de verscheidenheid aan interesses en talenten. Op die manier proberen we iedereen zo goed mogelijk te oriënteren. Naast het leren van onze leerlingen is ook ons eigen leren belangrijk. We stellen ons open voor een veranderende wereld, volgen didactische en technologische vernieuwingen op en vertalen bruikbare inzichten naar onze specifieke onderwijspraktijk.

We begeleiden onze leerlingen naar steeds meer zelfstandigheid. We ondersteunen en stimuleren een geleidelijke groei, vanuit het besef dat verantwoordelijkheid nemen en omgaan met vrijheid leerprocessen zijn. Dit doen we via projecten en excursies, een aangepaste lespraktijk en een graadspecifieke studiebegeleiding.

Onze school staat bekend om zijn cultuur van participatie en initiatief bij leerkrachten, leerlingen en ouders. Een open dialoog staat dan ook centraal in al onze contacten.

We koesteren de warme, open sfeer op onze school. Daarom hechten we veel belang aan een zorgzame en respectvolle omgang met elkaar. Als katholieke school willen we bovendien onze leerlingen betrekken in een kritische dialoog met de levensbeschouwelijke pluraliteit van vandaag.

Vanuit deze gedragen visie proberen we de juiste voorwaarden te scheppen om onze leerlingen te vormen tot kritische jongvolwassenen, met voldoende zelfkennis en intellectuele bagage om de volgende stappen in hun leven succesvol te zetten.

We vinden het belangrijk dat leerlingen een grote mate van zelfstandigheid ontwikkelen doorheen hun schoolcarrière op het Sint-Pieterscollege. We zien dit als een groeiproces en willen hen daar zo goed mogelijk in begeleiden.
Onderwijsstijl en studeerverwachtingen evolueren in functie van de leeftijd en de maturiteit van de leerlingen. Ook onze studiebegeleiding is graad per graad verschillend uitgewerkt. Bij de organisatie van projecten en excursies, binnen en buiten de school, stimuleren we het nemen van verantwoordelijkheid en het omgaan met steeds meer vrijheid. Dit leren gebeurt soms met vallen en opstaan maar we proberen hier als school telkens op een gepaste manier mee om te gaan. Leerlingen waarderen het toenemend vertrouwen dat we hen zo geven.

We proberen de juiste voorwaarden te scheppen om onze leerlingen te vormen tot kritische jongvolwassenen, met voldoende zelfkennis en intellectuele bagage om de volgende stap in hun leven succesvol te zetten in overeenstemming met hun talenten en interesses.

We creëren daarom kansen om een veelheid aan talenten naar boven te laten komen, op intellectueel, sociaal, cultureel en sportief vlak. Bovendien willen we ondernemende leerlingen mogelijkheden bieden om eigen initiatieven te ontwikkelen of bestaande evenementen mee te organiseren. Dit vraagt een sterk en volgehouden engagement van vele personeelsleden én leerlingen. Het leef- en leerklimaat varen hier wel bij, aangezien leerlingen zich om hun verschillende talenten gewaardeerd weten.

Kwalitatief onderwijs erkent en waardeert de verschillen tussen leerlingen. Via een variatie in werk- en evaluatievormen, dankzij een openheid voor de diversiteit in leerstijlen en met respect voor de leermoeilijkheden die sommigen ervaren, bieden we onze leerlingen maximale leerkansen.

Doorheen dit kwalitatief onderwijs willen we in de eerste plaats leerlingen voorbereiden en helpen om de juiste studiekeuzes te maken. De eerste graad vervult een sleutelrol in de keuze van de onderwijsvorm. We beschouwen het als een belangrijke opdracht om ouders en leerlingen goed te begeleiden in het maken van deze studiekeuze. In de tweede en derde graad bereiden we onze leerlingen voor op hoger onderwijs.

In de klas, net zoals bij diverse lesvervangende en buitenschoolse activiteiten, stimuleren we de verschillende talenten van onze leerlingen. Het zwaartepunt van onze vorming ligt uiteraard bij de lessen zelf, waarin we werken aan een hoogstaande intellectuele vorming, een degelijke studiehouding en solide leervaardigheid. We streven ernaar dat een zo groot mogelijke groep leerlingen maximale slaagkansen zou hebben in het hoger onderwijs.

Het onderwijs is constant in beweging. Kwalitatief onderwijs blijven aanbieden vereist daarom dat je voortdurend bijleert. We volgen de technologische en didactische evoluties op, vinden inspiratie in talloze navormingen en introduceren interessante vernieuwingen in onze lespraktijk. Ook op het gebied van infrastructuur investeren we voortdurend, in aangepast materieel en beter uitgeruste klassen.

Initiatieven die van onderuit groeien, kunnen ook bij ons op school op extra enthousiasme rekenen.

Het Sint-Pieterscollege staat er al jaren om bekend leerlingen, ouders en personeel ruime inspraak te geven, zowel in het beleid van de school als in allerlei projecten.

Dit zorgt voor een bruisende dynamiek waarin geregeld nieuwe middagactiviteiten, sportvakanties, sociale projecten, praktische ateliers… ontstaan.

Kiezen voor een school is ook kiezen voor een sfeer. Van onze oud-leerlingen horen we vaak dat ze warme herinneringen hebben aan de gemoedelijkheid en hartelijkheid die in het Sint-Pieterscollege heersen.

Een open sfeer vereist dat we respectvol en zorgzaam met elkaar omgaan. We vinden het belangrijk dat regels en afspraken worden gerespecteerd. Waar het toch foutloopt, veroordelen we niet de persoon maar de daden en geven we nieuwe kansen.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich goed voelen. We zorgen voor een goede opvang voor nieuwe leerlingen en werken elk jaar opnieuw aan de klasvorming. We geven ook ruimte aan initiatieven van leerlingen en organiseren zelf een brede waaier aan activiteiten. Zo kunnen leerlingen ook meer aspecten van hun persoonlijkheid tonen.

Onze openheid en verbondenheid reikt verder dan onze huidige leerlingen en schoolmuren. Wij engageren ons jaarlijks voor verschillende sociale projecten. We houden ook de band met onze oud-collega’s en oud-leerlingen levendig, via activiteiten op school en daarbuiten. Uit onze contacten met externe organisaties leren we telkens ook iets over onszelf, waardoor we kunnen blijven ontwikkelen en blijven aansluiten bij de wereld rondom ons.