Moderne talen

In studierichtingen met een pool moderne talen ligt de nadruk op het ontwikkelen van communicatieve vaardigheid, reflectie op taal en kennismaking met literatuur.

Op een communicatieve en systematische wijze verwerf je taalkennis en taalinzicht, die aan de  basis liggen van een vlotte taalbeheersing. Dankzij deze taalbeheersing kom je gemakkelijk in contact met anderstaligen en verruim je de toegangsmogelijkheden tot wetenschappelijke en culturele bronnen. Het contact met een anderstalige wereld, met andere denkwijzen, normen en gewoonten kan een enorme persoonlijke verrijking betekenen.

Met het oog op de vereiste lexicale en grammaticale onderbouw van de taalbeheersing wil men in de richtingen met moderne talen het denken in taal bevorderen door meer plaats in te ruimen voor reflectie op taal en inzicht in het functioneren ervan.

De leerlingen leesplezier bijbrengen, hen via het genietend lezen opvoeden tot ethische duiding en esthetische appreciatie van literaire teksten, hen autonoom leren lezen en hen introduceren in de anderstalige literatuur zijn belangrijke doelstellingen in het vreemdetalenonderwijs.

Vreemdetalenonderricht speelt een grote rol in het ontwikkelen van een aantal belangrijke attitudes: spreekdurf, zelfvertrouwen, luisterbereidheid, beheersing van omgangsvormen, bereidheid om iets van zichzelf prijs te geven in een gesprek, zin voor precisie, enz.