Economie

Het vak economie bestudeert de samenleving op sociaal-economisch en bedrijfsmatig vlak. De werking van het economische leven, zowel nationaal als internationaal, wordt bestudeerd in het deelvak algemene economie. Hier verwerf je inzicht in fenomenen als vraag en aanbod,
markten, inkomensvorming en herverdeling, conjunctuur, monetair beleid, internationale economische betrekkingen enz. De actualiteit wordt hier nauw bij betrokken en ook de ethische component krijgt hier een vaste stek. Elk maatschappelijk probleem vertoont naast een economische en een politieke dimensie immers ook een ethische dimensie.

Het deelvak bedrijfswetenschappen bekijkt de economische activiteiten op het niveau van de onderneming. Om de verschillende aspecten van het ondernemen in een samenhangend verband te plaatsen, wordt vertrokken van een verruimde en dynamische visie op ondernemen en de onderneming. Ook de problematiek van de bedrijfsfinanciering en de bedrijfsorganisatie komen aan bod. Bij de minionderneming doen de leerlingen ervaring op met duurzaam ondernemen.