Structuur en werking

Als ouder wil je een impact hebben op het schoolgebeuren.
Ook vanuit de school bestaat de uitdrukkelijke wens om door nauwe samenwerking met de ouders de opvoeding en het onderwijs van de kinderen te bevorderen. Om de dialoog tussen deze twee partijen op gang te brengen en te bestendigen is de oudervereniging het aangewezen kanaal.
De oudervereniging bestaat uit alle ouders die lid geworden zijn.
De actieve leden vormen samen het oudercomité. Het oudercomité wil representatief zijn voor alle ouders en is bij voorkeur samengesteld uit één of twee ouders uit elke klas.
Leden van de oudervereniging kiezen jaarlijks bureauleden en een voorzitter. Zij vormen het bureau, dat instaat voor het dagelijks bestuur. Zij organiseren de vereniging volgens de regels van het huishoudelijk reglement. Vanuit dit bureau komen de vertegenwoordigers van de ouders in de overlegorganen van de school (schoolraad en beleidsraad). De bureauleden zijn steeds bereikbaar voor vragen, suggesties en opmerkingen van ouders.

Het bureau van het oudercomité wordt op de laatste vergadering van het voorgaande schooljaar samengesteld :

  • Alex Vancauwenbergh, voorzitter en oudervertegenwoordiger beleidsraad: alex.vancauwenbergh@telenet.be
  • Suzy Verachten, penningmeester: suzy_verachten@yahoo.com
  • Birgit Ardoullie, secretaris: birgit.ardoullie@gmail.com
  • Helena Vanvolsem, coördinatie oudercontacten: ellendeboever@hotmail.com, helena.vanvolsem@parnassia.be

In de schoolraad (het participatieorgaan waar leerlingen, ouders, leerkrachten, stafleden en directie samen overleggen) zijn de vertegenwoordigers van de ouders: Ellen De Boever, Rita Gounakis, Philip Pieters en Suzy Verachten.

Het oudercomité kan u ook bereiken via oudercomite@spc.ksleuven.be.

De oudervereniging heeft elk schooljaar een vijftal comitévergaderingen waarop alle ouders uitgenodigd zijn. Er is steeds iemand van de directie aanwezig. Agendapunten geeft u liefst vooraf door, maar er is steeds een rondvraag waarop elke aanwezige een kort punt kan inbrengen.