Structuur en werking

Als ouder wil je een impact hebben op het schoolgebeuren.
Ook vanuit de school bestaat de uitdrukkelijke wens om door nauwe samenwerking met de ouders de opvoeding en het onderwijs van de kinderen te bevorderen. Om de dialoog tussen deze twee partijen op gang te brengen en te bestendigen is de oudervereniging het aangewezen kanaal.
De oudervereniging bestaat uit alle ouders die lid geworden zijn.
De actieve leden vormen samen het oudercomité. Het oudercomité wil representatief zijn voor alle ouders en is bij voorkeur samengesteld uit één of twee ouders uit elke klas.
Leden van de oudervereniging kiezen jaarlijks bureauleden en een voorzitter. Zij vormen het bureau, dat instaat voor het dagelijks bestuur. Zij organiseren de vereniging volgens de regels van het huishoudelijk reglement. Vanuit dit bureau komen de vertegenwoordigers van de ouders in de overlegorganen van de school (schoolraad en beleidsraad). De bureauleden zijn steeds bereikbaar voor vragen, suggesties en opmerkingen van ouders.

Het huidige bureau van het oudercomité werd op de laatste vergadering van vorig jaar samengesteld :

  • Alex Vancauwenbergh, voorzitter en oudervertegenwoordiger beleidsraad, alex.vancauwenbergh@telenet.be
  • Suzy Verachten, penningmeester, suzy_verachten@yahoo.com
  • Birgit Ardoullie, birgit.ardoullie@gmail.com
  • Ellen De Boever, coördinatie oudercontacten, ellendeboever@hotmail.com
  • Kristien Nys, kristien.nys@skynet.be
  • Marleen De Coster, marleen.de.coster@hotmail.be

Het oudercomité kan ook bereikt worden via oudercomite@spc.ksleuven.be

De oudervereniging heeft elk schooljaar een vijftal comitévergaderingen waarop alle ouders uitgenodigd zijn, samen met vertegenwoordigers van leerkrachten en directie. Er is steeds een rondvraag waarop elke aanwezige een kort punt kan inbrengen.