Het Sint-Pieterscollege wil een Trotter zijn voor leerlingen: een gids die je kunt gebruiken als je er nood aan hebt.

Tijdens je schoolcarrière zal je soms moeilijke momenten tegenkomen. Voor praktische problemen kan je terecht bij de studiebegeleiding. Als het gaat om persoonlijke knelpunten, dan heb je nood aan socio-emotionele begeleiding. Studiekeuzebegeleiding helpt je een passende studierichting te kiezen.

Op de studiekeuze en de studiekeuzebegeleiding wordt ingegaan in de brochures die u kan downloaden op deze pagina. Hieronder geven we een overzicht van de andere initiatieven in de leerlingenbegeleiding:

Interne leerlingenbegeleiding:
Socio-emotionele begeleidingStudiebegeleidingBegeleiding bij leerstoornissen Stress, Prestatiedruk en Weerbaarheid (SPW) – Draaideurproject (DDP)Flexibele leerwegen

Begeleiding in samenwerking met partners:
CLB-medewerker – Ondersteuningsnetwerk – Buddy-project

Hulpinstrumenten:
ChecklistVolgkaart Contract

Interne leerlingenbegeleiding

Socio-emotionele begeleiding
KlastitularisGraadopvoeders:
 1e graad:
Heidi De Bondt, Lindsay Sibbald 
2e graad:
Maarten Salens, Vincent Gellin
3e graad:
Maarten Salens, Els Schevenels

Leerlingenbegeleider: Hans Luyten

Op dit terrein is de klastitularis uiterst belangrijk. Hij is het aanspreekpunt in de klas, hij geeft lessen sociale activiteiten (1ste en 2de jaar), begeleidt de klasdagen, excursies, … Kortom hij draagt er samen met de leerlingen zorg voor dat er een positief klasklimaat heerst.Toch is het om allerlei redenen mogelijk dat iemand het wat moeilijk heeft (pesten, conflictsituaties, thuissituatie, gedragsproblemen, …). Leerlingen kunnen ook dan bij hun titularis terecht, maar ze kunnen zich ook richten tot vakleraren, de graadopvoeders of de leerlingenbegeleider. Zij bieden een luisterend oor en zoeken graag samen naar een oplossing.

Studiebegeleiding
Lien Stulens – 1e graad
Anne Van Dievoet – 2e graad
Nathalie Lufin – 3e graad


Studiebegeleiding begint in de klas bij de vakleraar. Hij is het eerste aanspreekpunt bij studiemoeilijkheden. Indien nodig neemt hij initiatieven zoals bijkomende uitleg, remediërende opdrachten, opvolgen van de studie inzet, planning, …Met specifieke of structurele studiemoeilijkheden kunnen de leerlingen terecht bij het team studiebegeleiding. Deze begeleiding wordt per graad georganiseerd en bouwt geleidelijk op tot meer zelfstandigheid.De begeleiders werken meestal op dinsdagavond na de school individueel of in kleine groepjes. Zij kijken samen met de leerling op welk domein hulp nodig is. In overleg met de klassenraad, de leerling en de ouders wordt er vervolgens een begeleidingstraject van workshops en gesprekken uitgestippeld.Leerlingen van de derde graad kunnen met concrete vragen over wiskunde, chemie en fysica terecht in de monitoraten op dinsdag na school.
Bent u op zoek naar een externe organisatie voor studiebegeleiding? Dan kan het CLB u een overzicht bezorgen.


Begeleiding bij leerstoornissen
Coördinatie: Hans Luyten


Voor leerlingen met specifieke leerzorgen werken we met begeleidingsplannen. Leerzorgen omvatten dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, … maar even goed een taalachterstand.Een begeleidingsplan omvat specifieke ondersteunende maatregelen zoals extra tijd bij proefwerken, controleren van notities, gebruik maken van een formularium, flexibel omgaan met spellingsfouten, …Het begeleidingsplan wordt opgemaakt in overleg met leerling, ouders en klassenraad. Iedere leerling krijgt een opvolgleerkracht, die zorgt ervoor dat het begeleidingsplan jaarlijks wordt geëvalueerd en aangepast aan eventueel veranderde noden.We werken liefst op basis van een gemotiveerd attest omdat daarin vaak aanwijzingen voor de begeleiding op school staan opgenomen.Een omschrijving van de zorgpakketten zoals ze in de scholen van de scholengemeenschap worden toegepast vindt u hier.


Stress, Prestatiedruk en Weerbaarheid (SPW)
Lies Rock, Linda van Hoef


Leerlingen die moeilijkheden ervaren omwille van stress, prestatiedruk of faalangst zijn welkom in onze SPW-begeleiding. In een traject van zes tot acht weken trachten we leerlingen te helpen om weerbaar te worden tegen de druk die het schoolse leven met zich meebrengt. Dit initiatief wordt voor iedere graad in de loop van het schooljaar georganiseerd, na de schooluren. Deelname hieraan gebeurt op vraag van ouders, leerlingen of klassenraad.


Draaideurproject (DDP)
Joke Declerq, Bart Lambregs, Nele Verhelst


Via het DDP kunnen hoogbegaafde leerlingen wekelijks gedurende twee uren de les verlaten en naar het openleercentrum gaan. De bedoeling is om de schoolmotivatie te verhogen door gastseminaries aan te bieden gevolgd door  individueel en gezamenlijk projectwerk. Minstens even belangrijk is dat we deze leerlingen hulp bieden bij het leren leren en het plannen van hun schoolwerk.


Flexibele leerwegen
Chris Croes, Jo Beelen 


Het gebeurt dat leerlingen met een structurele achterstand instromen. Ze hebben les gevolgd in andere regio’s of ze komen uit een Okan-klas of … Samen met de klassenraad wordt gezocht naar begeleidende maatregelen om deze achterstand weg te werken.Sinds enkele jaren bestaat er regelgeving die flexibiliteit toelaat, vooral gericht op het wegwerken van taalachterstand voor Nederlands. De scholengemeenschap werkte een Leerweg op Maat (LoM) voor Frans uit. We werken zoveel mogelijk binnen dit kader, maar houden altijd rekening met de noden van de leerling.

Begeleiding in samenwerking met partners

CLB-medewerker
Anke Troch
Anke.Troch@vclbleuven.be
Onze school werkt voor de leerlingenbegeleiding samen met VCLB Leuven, K. Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven. Meer informatie over de werking van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) vindt u hier.

Ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant 


Vanaf 1 september 2017 kunnen leerlingen met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag voor ondersteuning terecht bij een ondersteuningsnetwerk. Dit geldt voor de leerlingen van de volgende types: basisaanbod (type 1, 8 in afbouw), type 3 (emotionele of gedragsstoornis), type 7 (spraak- of taalstoornis), type 9 (ASS). De school bepaalt, samen met het CLB en ouders, de ondersteuningsnoden. De scholen leggen hun vragen tot ondersteuning voor aan het ondersteuningsnetwerk. Het ondersteuningsnetwerk komt aan beeldvorming doen, en zij bepalen na een gesprek met het schoolteam en CLB de aard, duur en intensiteit van de ondersteuning. Op deze manier wordt het schoolteam aangesterkt om met de zorgnoden verder aan de slag te gaan. Voor vragen hierover kan u terecht bij hans.luyten@spc.ksleuven.be.


Buddy-project
Heidi Debondt in samenwerking met  Stad Leuven, KULeuven, UC Leuven-Limburg, CVO De Oranjerie


Het Buddy-project is een initiatief van de stad Leuven waarbij jongeren uit de eerste graad hulp krijgen van een naschoolse studiebegeleider. Het project wil gelijke onderwijskansen bevorderen. Buddy’s zijn vrijwilligers en leraren in opleiding die studiebegeleiding geven aan jongeren. Zij leggen de nadruk op inhoudelijke begeleiding en op het inspireren en motiveren van de leerlingen. Een buddy komt één of twee keer per week langs op school voor een sessie na de schooluren.Leerlingen worden hiertoe uitgenodigd in overleg tussen de school, de leerling en de ouders.

 

Hulpinstrumenten

Checklist

Heidi Debondt
Een checklist is een hulpinstrument dat we in de eerste graad gebruiken op vraag van de klassenraad. Aan de hand van een dagelijkse checklist helpen we leerlingen om zich te organiseren. Een checklist geeft aan wat de leerling voor welk vak dagelijks moet meebrengen. Wekelijks voorzien we een evaluatiemoment.Een voorbeeld vindt u hier.

Volgkaart
Hans Luyten


Het doel van een volgkaart is om de (studie)houding en vooral stiptheid te verbeteren. De kaart wordt opgesteld in overleg met de klassenraad en wordt iedere les door de vakleerkracht opgevolgd.Een voorbeeld vindt u hier.


Contract
Hans Luyten


In een contract worden een aantal gedragsregels vastgelegd. Het is een hulpmiddel om het (studie)gedrag van leerlingen zo aan te passen dat het contact en de samenwerking met leerkrachten en/of medeleerlingen opnieuw beter verloopt. Het contract wordt opgesteld in overleg met de klassenraad en wordt tweewekelijks opgevolgd door de leerlingenbegeleider.

De leerlingenbegeleider, Hans Luyten, coördineert de zorg en de begeleiding voor onze leerlingen. Met vragen kunt u steeds bij hem terecht (Hans.Luyten@spc.ksleuven.be).